SIA Ekovalis LatvijaUzmuma darb?ba v?rsta uz r?pniecisko objektu - naftas rezervu?ru, cisternu, apkures katlu - t?ranu, apkures katlu eas sild?t?ju misko t?ranu, naftas atkritumproduktu sav?k?anu un p?rstr?di, att?ranas iek?rtu t?ranu.

R?pniecisk? pamatdarb?ba Vides san?cijas darbi Cauru?vadi un kanaliz?cijas sist?mas T?klu sagatavo?ana p?rbaud?m Siltummai?as iek?rtas Enertikas sektori Naftas un mijas iek?rtas Celtniec?ba ?imik?lijas Apr?kojuma ieg?de P?rdo?anas un nomas serviss

Visit: www.ekovalis.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE