Cue Sport LV - viss biljardam: biljarda kijas, galdi un aksesu?ri, konsult?cijaspareiza biljarda invent?ra ieg?dei, biljarda apm?c?b?.Cue Sport LV - viss biljardam: biljarda kijas, galdi un aksesu?ri, konsult?cijas pareiza biljarda invent?ra izv?l?, ieg?d?, apkop?, biljarda apm?c?b?. Konsult?cijas par snooker, pool un Krievu piram?das kiju, galdu un cita invent?ra izv?li un ieg?di. Pas?t?ms un ieg?d?jams viss ra?ot?ju m?jas lap?s pied?v?tais:-Ekskluz?vas snooker kijas p?c individu?la pas?t?juma - Trevor White, John Parris, Carl Aranda, Peradon (handmade), LP (hi-end), Riley, Cue Craft u.c.-Jauni un lietoti snooker un pool galdi, taj? skait? ar? ant?ki.-Ekskluz?vas pool kijas p?c individu?la pas?t?juma - OB Cues, Lucasi, Pure X, Joss Cues, Longoni, Predator, k? aro ra?ot?ju standarta mode?i. Labas amatieru pool kijas b?s Players vai MacMorran.Pied?v?jam:-snooker un pool biljarda piederumi, galdu uzst?dana, restaur?cija, remonts, auduma ieklana;-kiju restaur?cija un remonts, kiju uzl?mes (tip) profesion?la nomai?a;-konsult?cijas kiju, galdu, audumu, bumbi?u izv?lei un ieg?dei;-rezerves da?as snooker un pool galdiem: bortu gumijas, l?zu mai?a, galdu apgaismojums, kiju pagarin?t?ji, dada veida restes, kr?ti?i un to maci?i, kiju '?hafta' apstr?des materi?li u.tml.Snooker un pool sp?les pamatkurss, atbilsto?i individu?lai treni?u programmai, pie profesion?liem treneriem.Cue Sport LV - viss biljardam:snooker, pool, Krievu piram?das galdi, kijas, kiju futl?ri, bumbas, biljarda galdu piederumi, konsult?cijas biljarda galdu izv?l? un ieg?d?. Biljarda galdu uzst?dana, auduma ieklana, kiju restaur?cija, snooker, pool, krievu piram?das sp?les apm?c?ba. Peradon, OB kiju, Lucasi, Pure X ofici?lais d?leris Baltij?. Ekskluz?vas kijas p?c individu?la pas?t?juma, Trevor White, Peradon, John Parris, Carl Aranda u.c. Konsult?cijas un padomi biljarda z?les iek?rto?anai. Padomi pareizas kijas izv?l? un aksesu?ru izv?l?, piem?rot?k? galda auduma izv?lei un ieg?dei.Pla izv?l? jauni (RILEY, Longoni, Brunswick) biljarda galdi, k? ar? lietoti galdi dad?m biljarda sp?l?m, taj? skait? - ant?ki biljarda galdi. Galdu un kiju restaur?cija. Rezerves da?as snooker un pool galdiem, bortu gumijas kiju pagarin?t?ji, lampas, dada veida restes, kr?ti?i un to maci?i, kiju shafta apstr?des materi?li, kiju uzga?i (tipi) utml.Biljarda spu pamatkurss klientam ?rt? laik? p?c individu?la treni?u grafika.S?t?ms viss, kas redzams m?jas lap? uzskait?tajos katalogos. Iesp?jami idividu?li pre?u pas?t?jumi ar? no citiem ra?ot?jiem.All about snooker, pool, russian pyramid, english billiards. Cues, cases, tables, balls, table cloth and other equipment. Snooker, pool and Russian pyramid coaching. Billiard table and cue restoration. Cue Sport LV - ?:. : ?. Cue Sport LV - viss biljardam: Snooker Riley galdi, Pool kijas, biljarda kiju futl?ri, biljarda bumbas un aksesu?ri. Biljarda galdu uzst?dana, biljarda auduma ieklana, kiju restaur?cija. Snooker, Pool, Krievu Piram?das sp?les apm?c?ba. Konsult?cijas biljarda invent?ra izv?l? un ieg?d?. Peradon un OB kiju ofici?lais d?leris Baltij?.Ekskluz?vas kijas p?c individu?la pas?t?juma, Trevor White, Peradon, John Parris, Carl Aranda u.c.Snooker, pool un Krievu piram?das spu apm?c?ba.Kayukoff Krievu Piram?das kija.Konsult?cijas un padomi biljarda z?les iek?rto?anai, k? ar? kiju, galdu, pareiza auduma izv?lei un ieg?dei. Jauni un lietoti snooker un pool galdi, taj? skait? - ant?ki biljarda galdi. Kontakti ar pasaul? zin?miem galdu restauratoriem. Galdu un kiju restaur?cija.Rezerves da?as snooker un pool galdiem, bortu gumijas, t?kli?i, l?zas, kiju pagarin?t?ji, lampas, dada veida restes, kr?ti?i un to maci?i, kiju shafta apstr?des materi?li, kiju uzga?i (tipi) utml. Pied?v?jam profesion?lo apgaismojumu Snukera, Pool, Krievu biljarda galdiem. Spec?lie gludek?i biljarda galdu auduma gludinanai. S?t?ms viss, kas redzams m?jas lap? uzskait?tajos katalogos. Iesp?jami individu?li pre?u pas?t?jumi ar? no citiem ra?ot?jiem.

snukera galds,pool biljarda kijas,snukera bumbas,kijas uzl?me,Riley snooker galds,biljarda apm?c?ba,biljarda piederumi,Peradon kija,Trevor White kija,snooker coaching,Trevor White cue,Krievu piram?da, biljarda aksesu?ri,Lucasi kijas,kiju kastes,OB kija,Kr

Visit: www.cuesport.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE