PAR MUMS - BRODOorPAR MUMS. SIA "BRODOor" ir viens no liel?kajiem durvju ra?ošanas uzmumiem Latvij?. Modernaj? ra?ošanas tehnolo?iju proces? tiek izmantoti pasaules slaveno firmu izgatavotie izejmateri?li, kuri nodrošina produkta augsto kvalit?ti. P?rdom?ta cenu politika un sasniegtais kvalit?tes l?menis nodrošina "BRODOor" produkcijas popularit?ti celtniec?bas uzmumu un priv?to pas?t?t?ju vid?. Uzmums ir ieguvis Ra?ošanas procesa kontroles sertifik?tu, k? ar? ISO 9001-2008 kvalit?tes p?rvaldes sist?mas sertfik?tu. Durvis ir test?tas uz vair?kk?rt?ju v?ršanos, sitienu stipr?bu, virsmas sitienu stipr?bu.M?su galvenais uzdevums ir apmierin?t klientu pat?ri?a pras?bas un pied?v?t Latvijas tirg? un cit?s Eiropas valst?s, p?c pasaul? modern?k?s tehnolo?ijas ra?otas, l?tas, kvalitat?vas un m?sdienu dizainam atbilstošas iekšdurvis, realiz?jot t?s ar d?leru starpniec?bu vairumtirdzniec?b?. M?s tiecamies p?c peu nesošas darb?bas, ?emot v?rpašnieku un citu pušu cer?bas un v?lmes. M?s tiecamies p?c viena no Eiropas durvju ra?ošanas vadoš? uzmuma titula.

brodoor,durvis,pane?i,door,akustika,m?zika,skandas,tumbas

Visit: www.brodoor.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE