BeArt rado?a studija - Nometnes b?rniemRado studija b?rniem un pieaugu?ajiem. Pied?v?jam rado?as ?rpusskolas nodarb?bas un neform?l?s izgl?t?bas iesp?jas Teik?.

?rpusskolas, intere?u izgl?t?ba, rados nodarb?bas, skol?nu pulci?i, nodarb?bas, z?mana, ?it?rsp?le, orff, glezno?ana, itu valoda, ball?tes, ?das dizains, veido?ana, floristika, darbs materi?l?, Teika

Visit: www.beart.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE