Las?t?jiem - Bauskas Centr?l? bibliot?kaBauskas Centr?l? bibliot?ka agr?k atrad?s Pils (tagad?j? Pl?do?a) iel? 19, pils?tas Domes ?k?. Lai gan 1925. gad? Bausk? bija tikai nedaudz vair?k k? 5 t?ksto?i iedz?vot?ju, pils?t? darboj?s 5 bibliot?kas. Kara laik? pils?tas bibliot?kas ?ka tika sagrauta, v?l?k p?rvietota uz pils?tas Kult?ras nama (tagad Tautas nama) telp?m, kur atrodas ar? patlaban.

Bauska, biblioteka, gr?mata, Internets, Bauskas biblioteka, internets, ?Zentralbibliothek, Bausk?s centrin? biblioteka, Bauska Keskraamatukogu, Bauska Centralbiblioteket, ?

Visit: www.bauskasbiblioteka.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE