Projekt?jam un b?v?jam ?kas un m?jas | Ceturtais Stils SIASIA ?Ceturto stilu? raksturo m?kslinieciska un reiz? praktiska pieeja projektu izstr?d?. Projektu izstr?des laik? nep?rtraukti tiek dom?ts par celtnieku, lai nesare?tu, bet maksim?li atvieglotu b?vniec?bas procesu.

projektana, buvniec?ba, ?kas, m?jas, laukumu projektana, ce?u projektana, energoauditu izstr?de, dz?vojamo ?ku projektana, publisko ?ku projektana

Visit: www.4stils.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE