Bureau Veritas LatviaKop? savas dibinanas 1828.gad? Bureau Veritas grupa konsekventi uzkr?j savu kompetenci dad?s jom?s. ?obr?d organiz?cijas galvenais uzdevums - pal?dz?t klientiem pan?kt atbilst?bu standartiem un noteikumiem kvalit?tes, darba drobas un arodvesel?bas, vides un soci?l?s atbild?bas jom?s

Bureau Veritas Latvia, sertifik?cijas pakalpojumi, Iso sertifik?cija, ku?u klasifik?cija, inspekcijas,seg verifik?cija, personu sertifik?cija, darba droba, inform?cijas droba, b?stamo iek?rtu inspekcijas, b?vniec?bas atbilst?bas nov?rtana, sertifik?cija,

Visit: www.bureauveritas.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE