SIA "Arhitekts Mui?zemnieks": B?vprojektu ekspert?ze; Dz?vojamo, publisko un ra?o?anas ?ku projektana; Arhitekt?ras pieminek?u arhitektonisk? izp?te.SIA "Arhitekts Mui?zemnieks"- 30 gadu ilga vispus?ga arhitekta prakse- s?kot no nelieliem objektiem ? dz?vok?iem un savrupm?j?m l?dz sabiedriski noz?m?g?m b?v?m ? slimn?c?m, biroju ?k?m, ra?o?anas ?k?m un arhitekt?ras pieminek?iem.

B?vprojektu ekspert?ze, ?ku & b?vju apseko?ana, b?vuzraudz?ba, Savrupm?ju un dz?vok?u projektana, Dz?vojamo, sabiedrisko un ra?o?anas ?ku projektana, Arhitekt?ras pieminek?u arhitektoniski-m?ksliniecisk? izp?te, Arhitekt?ras pieminek?u restaur?cijas proje

Visit: www.architect.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE