Untitled supply?UNTITLED supply? nodro?ina pas?kumu r?kot?jus ar pas?kumiem specifisku apr?kojumu - ?UNTITLED supply? pied?v? r?ciju, megafonu, autonom?s ska?u aparat?ras, gaismu, video aparat?ras, garderobju sist?mu, noru un z?mju sist?mu ?ri. ?UNTITLED supply? r?c?b? ir ska?as un gaismas iek?rtas, teritorijas iek?rtojuma apr?kojums, pas?kumu inform?cijas stendi un apr?kojums, pas?kumu norobe?o?anas sist?mas, gaismu kubi, pas?kumu m?beles un dekor?cijas.

video tehnikas ?re, ska?as tehnikas ?re, pas?kumu tehniskais nodro?in?jums, video kr?ns, cijas, video, ska?a, kr?sli, pas?kumu m?beles, gaismas kubi, ?eneratori, pas?kumu invent?ra noma

Visit: www.supply.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE