S?kums | Fizioterapijas kabinets "VALE"Fizioterapijas kabinetVALE? str?d? sertific?ti speci?listi fizioterapeiti. Katram klientam - individu?l? pieeja, tiek izv?rt?tas tie?i vi?a vajadz?bas un iesp?jas.

Fizioterapijas kabinets Vale, Fizioterapija, Kinezioterapija, Osteop?tija, Mazu?u Hendlings, Pilates, Manu?l? terapija, Viscer?l? terapija, Klasisk? masa, Segment?r? un punktu masa, Postur?l? un dinamisk? drena, M?ksto audu tehnikas, Tatjana Servute, R?ga

Visit: www.vale.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE