SIA "B.I.I." - tavs uzticams partnerisM?s esam speci?listi b?vniec?bas pakalpojumu snieg?an?. Visp?rceltnieciskie darbi, renov?cijas/rekonstrukcijas darbi, remonta darbi, ?dens apg?des un kanaliz?cijas sist?mu monta, jumta seguma remonts, fas?des siltinana - individu?la pieeja.

b?vniec?ba, renov?cija, rekonstrukcija, remonts, ?densapg?de, kanaliz?cija, skait?t?js, jumts, fas?de, bru?ana, celtniec?ba, ?K, AVK, pamati, betonana, labiek?rto?ana, uzraudz?ba

Visit: www.bii.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE