VKR - Vienm?r Kvalitat?vi Risin?jumiVKR nodro?ina kravu p?rvad?jumus ar j?ras, dzelzce?a un auto transportu, pre?u muito?anu un muitas brokeru pakalpojumus,a?entanas/eksped?cijas pakalpojumus R?gas ost? - izstr?d?jam optim?los kravu mar?rutus un noform?jam nepiecie?amo dokument?ciju.

vkr, kravas, p?rvad?jumi, lo?istika, muita, noliktavas, transports, brokeri, pakalpojumi, tirdzniec?ba, j?ra, osta, a?enti, R?ga, Tallina, Klaip?da, vkr sia, prece, tirdzniec?bas starpnieki, dzelzce p?rkrau?ana, ekspeditors, sia vkr, vkr.lv

Visit: www.vkr.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE