JAUNUMI / Zemgales kinolo?iskais klubsKluba m?r?i ir:- att?st?t akt?vas atp?tas iesp?jas gan su?iem, gan cilv?kiem;- izgl?tot sabiedr?bu dz?vnieku labtur?bas un apm?c?bas jaut?jumos;- att?st?t un populariz?t t?rirnes su?u audzanu Latvij?;- veicin?t sabiedr?bas hum?nu attieksmi pret dz?vniekiem.Kluba uzdevumi ir:- apvienot Klub? irnes su?u audz?t?jus, ?pa?niekus un irnes mot?jus;- organiz?t pas?kumus un nodarb?bas irnes su?u popularizanai, eksponanai, sacens?b?m, apm?c?bai;- koordin?jot kinolo?isko darb?bu Kluba biedru vid?, veikt darbu ar biedriem ar? dz?vnieku labtur?bas nodro?inanas jaut?jumos;- iesaist?t iedz?vot?jus, sevii jaunatni,nodarb?b?s ar su?iem un sportu;- organiz?t pas?kumus un semin?rus pieredzes apmai?ai, kinolo?ijas nodarb?buun apm?c?bu darba uzlabo?an?;- paaugstin?t Kluba biedru izgl?t?bas l?meni ar kinolo?iju saist?tos jaut?jumos;

Zemgales kinolo?iskais klubs, su?u apm?c?ba, sports, semin?rs, kinolologs, tiesnesis,LKF, apm?c?bas laukums, instruktors, suns kompanjons, BH, VAK, VDK, IPO, PD, VPK, aizsardz?ba, hendleris, pas?kumi, za?is, MK noteikumi

Visit: www.zkk.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE