Aktualit?tes | Latgales M?c?bu CentrsLatgales M?c?bu Centrs pied?v? pakalpojumus profesion?l?s izgl?t?bas jom?. Kuponu apm?c?bu bezdarbniekiem R?g?, Daugavpil? un cit?s Latvijas pils?t?s. Darba aizsardz?bas kursus. Kvalifik?cijas cel?anas kursus, valodu un datoru kursus. Latgales M?c?bu centrs lepnums ir augsti kvalific?ti un motiv?ti skolot?ji un darbinieki. M?c?bu centra ?kas katru gadu tiek uzlabotas, moderniz?jot materi?li - tehnisko b?zi.

Latgales m?c?bu centrs, Latgales M?c?bu Centrs, LMC, profesion?l? apm?c?ba, kuponu apm?c?ba, bezdarbnieku apm?c?ba, kvalifik?cijas pilnveide, apm?c?ba Daugavpil?, Daugavpils, m?c?bas, kursi, darba aizsardz?ba, datorkursi, valodu kursi, telpu noma, konfere

Visit: www.lmc.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE