LKL Zv?rin?tu advok?tu birojs :: S?kumsZv?rin?tu advok?tu birojs ?Leimanis, Kronberga, L?cis? dibin?ts 2009. gad?. Biroja dibin?t?ji bija tr?s individu?li praktiz?jo?i zv?rin?ti advok?ti Aivo Leimanis, Lolita Kronberga un Gundars L?cis. Biroja advok?ti sniedz juridisku pal?dz?bu fizisk?m un juridisk?m person?m. Birojs ir Latvijas advok?tu kolijas strukt?rvien?ba.

advok?ts,advok?ti,advok?tu birojs,zv?rin?ti,zv?rin?ts,Leimanis,L?cis,Kronberga,jurists,juristi,juridiska pal?dz?ba,p?rst?v?ba ties?s,civillietas,krimin?llietas,administrat?v?s lietas,komercties?bas,lietu ties?bas,mantojuma ties?bas, nekustamais ?pa?ums,au

Visit: www.lkl.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE