S?kums Tehnisko risin?jumu centrs, SIASIA "Tehnisko risin?jumu centrs" pal?dz?s izprast normat?vos aktus, izv?l?ties piem?rotu invent?ru, to uzst?d?t un apkalpot, sniedz ar? skurte?slau?a pakalpojumus.

Ugunsdz?s?bas apar?tu apkope, aus sist?mas monta, aus sist?mas demonta, cv aizsardz?bas, darbadroba, skurste?slau?a pakalpojumi, evaku?cijas pl?nu izstr?de, teritorijas pl?nu izstr?de, s?k?u p?rbaude, ugunsdz?s?bas ?densvada kr?nu p?rbaude, drobas sist?m

Visit: www.trc.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE