R?zeknes Ga?as Kombin?tsR?zeknes ga?as kombin?ts ir pilna cikla ga?as p?rstr?des uzmums, t.i., tiek nodro?in?ts viss process, s?kot ar lopu kau?anu un beidzot ar gatav?s produkcijas pieg?di veikaliem.

R?zeknes ga?as kombin?ts, Latvija, ga?a, HACCP, ga?as kombin?ts, Lopkautuve, svaiga ga?a, auksti k?pin?tas des?s, konservu ra?otne, med?jums, sald?to pusfabrik?tu ra?otne, pusfabrik?tu ra?otne, c?si?i, sardeles, v?r?t?s, desas, karsti k?pin?t?s desas, au

Visit: www.rgk.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE