Orion - Rinu izrakstana on-line, pavadz?mes, finan?u uzskaite un vad?baJums ir apnicis veidot rinus ar biroja programmat?ru?Ar Orion pal?dz?bu J?s varat nekd?gi un ?tri izrakst?trinu, turkl?t neb?s j?atceras nomain?t dokumenta numuru un rakst?t ?summu v?rdiem?. Izv?lieties klientu, izveidojiet rina rindas un izdruk?jiet vai nos?tiet modernu un korekti sagatavotu dokumentu.

Rinu izrakstana, pavadz?mju izrakstana, finan?u dokumenti, rinu paraugs, maks?jumu uzskaite, par?dnieku uzskaita, klientu datu b?ze, produktu datub?ze, pa?nodarbin?tas personas, finan?u pl?no?ana, periodiski rini

Visit: www.orion.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE