Apgaismojuma dizaina risin?jumi:Projektu apstr?de:Tirdzniec?ba ::Komp?nija ?IJ Studija? pied?v? visa veida apgaismes tehniku: modern? stila, klasisko, tehnisko un ?ra apgaismojumu no visas pasaules: It?lijas, Sp?nijas, Anglijas, Beijas, V?cijas, Zviedrijas, D?nijas, Turcijas, ASV, ?ehijas, Ung?rijas, Slov?kijas, Polijas, k? ar? pied?v? iesp?ju veikt pieg?des p?c klientu individu?liem piepras?jumiem.

apgaismojums,lampas,lustras,apgaismojuma tirdzniec?ba,elektromonta,apgaismes tehnika,plafoni,st?vlampas,gaismek?i

Visit: www.ijstudija.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE