Gr?matved?bas pakalpojumi juridisk?m un fizisk?m person?m | Debets SIAM?su uzmums ir dibin?ts 2006.gada decembr? un specializ?jas gr?matved?bas pakalpojumu snieg?an?, nodok?u konsult?cij?s. ?Debets? SIA draudz?gais kolekt?vs savu darbu organiz? maksim?li efekt?vi, garant?jot J?su uzmuma gr?matved?bas uzskaites pareiz?bu, precizit?ti, atbilst?bu main?gajiem likumiem, profesion?lo pakalpojumu snieg?anu laik? k? ar? komercnosl?pumu saglabanu. M?su interes?s ir J?su uzmuma izaugsme.

gr?matved?bas pakalpojumi, mikrouzmuma gr?matved?ba, gr?matved?bas konsult?cijas, nodok?u audits, algu aprinana, skaidr?s naudas uzskaite, nodok?u aprinana, bilan?u sagatavo?ana, gada p?rskatu sagatavo?ana, iekjais audits, gr?matved?ba, deklar?cijas sagat

Visit: www.debetsriga.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE