?? AB LAT



Sia AB LAT - Business Partner XEROX. Komp?nija AB LAT - viens no l?deriem re?ion?laj? tirg?, kas pieg?d? risin?jumus maziem, vid?jiem un lieliem korporat?vajiem klientiem. M?s specializ?jamies sniedzot drukanu un citu profesion?lo apr?kojumu un programmat?ras un aparat?ras risin?jumus. K? viens no liel?kajiem pieg?d?t?jiem programmat?ras un aparat?ras risin?jumiem re?ion?, Xerox biznesa partneris AB LAT pied?v? tirg? pla?u produktu kl?stu, papildinot to ar saviem pakalpojumiem. Produkti Xerox, ir da?a nopriek?likuma, un m?su uzmums akt?vi veicina t?s fiks?t? teritorij?.

docucolor,Ink cartridges,ink printers,multifunctional equipment, Office Equipment, Used Office Equipment,Used printers, Full-color, color printers, fax machines, FAX, Large Format Printers,Alternative cartridges, alternative toners, alternative ink, renta

Visit: www.ablat.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE