REVERIE? | Interakt?vi multimediju risin?jumiREVERIE Trading Group ir interakt?vo tehnolo?iju un audio vizu?l?s prezent?cijas, konferen?u sist?mu uzmums, kur? savu darb?bu ir uzs?cis 2009.gad?. Apvienojoties rado?ai un sp?c?gai profesionu komandai, neilg? laika posm? uzmums ir k?uvis par vienu no vado?ajiem savas nozares p?rst?vjiem. Uzmums darbojas tr?s audio vizu?l?s prezent?cijas un konferen?u sist?mu segmentos. Audio / Vizu?l?s prezent?cijas tehnika: Projektori, aizmugur?j?s projekcijas risin?jumi, telpu apska?o?ana, sienas/ griestu/ r?mja/ p?rn?s?jamie ekr?ni, slaidu projektori, dokumentu kameras, kodoskopi. Konferen?u un vad?bas sist?mas: Konferen?u un diskusiju, interpret?cijas (sinhron?s tulko?anas) sist?mas un balso?anas pultis, videokonferences, multimediju kontroles iek?rtas. Interakt?vi multimediju risin?jumi: Interakt?vais apr?kojums izgl?t?bas iest?d?m, m?c?bu centriem ? Interakt?v?s t?feles, bezvadu plan?etes, balso?anas pultis, interakt?vi projektori, interakt?v?s iek?rtas. Interakt?vi vizu?lie risin?jumi publiskaj?m telp?m ? Interakt?vie skatlogi, interakt?v?s gr?das, interakt?vie kioski, digit?l?s inform?cijas displeji.

Audio vizu?l?s prezent?cijas tehnika,interakt?v?s t?feles,bezvadu plan?ete,konferen?u apr?kojums,konferen?u sist?mas,konferen?u vad?bas sist?mas,diskusiju sist?mas,interpret?cijas sist?mas,Casio projektori,interakt?vie skatlogi,aizmugur?j?s projekcijas pl

Visit: www.reverie.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE