Vispus?g?kais Latvijas emigrantu zin?tnisks p?t?jums



Zin?tnisks projekts ?Latvijas emigrantu kopienas: nacion?l? identit?te, transnacion?l?s attiec?bas un diasporas politika?. Zin?tniska p?t?juma m?r?is ir analiz?t migr?cijas procesu daudzveid?bu un sniegt pamatotu inform?ciju politikas veidot?jiem, lai stiprin?tu latvie?u diasporu, k? ar? sniegtu atbalstu tautie?iem, kuri v?las atgriezties Latvij? | A large-scale social research project ?The emigrant communities of Latvia: National identity, transnational relations, and diaspora politics?

ex-ante,Dienasgr?mata,Inta Mieri?a,remigr?cija,reemigr?cijas politika

Visit: www.migracija.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE