ac?m.lv - Atver acis, Redzi skaidri un Dz?vo skaisti!ac?m.lv - Atver acis, Redzi skaidri un Dz?vo skaisti! Ac?m.lv ? informat?vs port?ls par redzi, ac?m, kontaktl?c?m, optisko briu un saulesbriu modes tendenc?m. Projekta m?r?auditorija: visi, kas grib ?redz?t skaidri?,kam r?p savas acis, mekl? atbildes uz jaut?jumiem un interes?jas par optisk?s sf?ras jaunumiem. Port?la saturu veido diplom?ti redzes apr?pes speci?listi, pie kuriem ir iesp?ja pierakst?ties uz viz?ti elektroniski. Projekta autori - Irina Jagilovi?a un Evija Bark?ne ? optometristes. Veic redzes p?rbaudi, briu un kontaktl?cu izrakstanu, redzes funkciju, acs strukt?ru un patolo?iju izmeklanu un nov?rtanu.

acim.lv, ac?m.lv, acim, ac?m, acis, redze, brilles, kontaktl?cas, saulesbrilles, mode, visp?r?j? vesel?ba

Visit: www.acim.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE