S?kums | Vesel?bas projekti Latvijai"Vesel?bas projekti Latvijai" ir neatkar?ga nevalstiska organiz?cija, kas ir starptautisk?s organiz?cijas Health Action International biedrs. "Vesel?bas projekti Latvijai" m?r?i: sekm?t medikamentu racion?lu un sapr?t?gu lieto?anu Latvij?, sniegt neatkar?gu inform?ciju par medikamentiem un to lieto?anu, atbalst?t un iedro?in?t pacientus paust viedokli un aizst?v?t savas ties?bas uz lab?ku vesel?bas apr?pi, sekm?t medi?u - pacientu attiec?bu uzlabo?anos.

Vesel?bas projekti Latvijai,VPL,HAI,H1N1,c?ku gripa,vesel?ba,medikamenti,z?les,s?pes,?rstana, analg?ti?i,antibiotikas,infekcijas, kontracept?vi,kontracepcija,caureja,trankvilizatori,bezmiegs, klepus,iesnas,pretklepus l?dzek?i,gr?tniec?ba,saaukstan?s,Ieva

Visit: www.veselibasprojekti.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE