VALERON ar tiam?nu - veicina norm?lu sirdsdarb?buSirds un asinsrites sist?ma ir galvenais posms cilv?ka vesel?bas un dz?v?bas nodro?inan? un saglaban?. Sirds m?su dz?ves laik? pilda ?oti daudz funkcijas ? t?s ir past?v?ga un neatlaid?ga sirdsdarb?ba vis? ma garum?, uztver daudz?s nervu p?rp?les, k? ar? sirds p?rslodze, kas veidojas, pasliktinoties sirds-asinsvadu sist?mas vesel?bai.

Nervostrong, augu ekstrakts, vitam?ns, komplekss, magnijs, nervu sist?mas darb?ba

Visit: www.valeron.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE