Par mums - KS ?TEHNOLO?IJAS CENTRS? - ?ogi, koka ?ogi, betona stabi, met?lapstr?de, kokapstr?deKS ?TEHNOLO?IJAS CENTRS? ra?o un uzst?da ?ogus un v?rtu sist?mas. M?su izgatavotie ?ogi un v?rtu sist?mas tiek ra?oti no koka, met?la un betona materi?liem, kas izce?as ar augstu kvalit?ti un est?tisko formu. M?su pied?v?jumu kl?st? ir dadi met?la un koka ?ogi ar saliekamajiem un monol?tajiem betona stabiem. Pateicoties vair?k k? 10 gadu ilgai pieredzei ?ogu ra?o?anas un uzst?danas jom? m?s sp?jam pied?v?t augstu kvalit?ti par labu cenu. Labpr?t atbrauksim pie Jums, sniegsim savu redz?jumu iesp?jamajiem ?ogu risin?jumiem un sagatavosim cenu pied?v?jumu ?oga b?vniec?bai.

?ogi, koka ?ogi, betona stabi, met?lapstr?de, kokapstr?de, Lapenes, terases, Trepes, Koka izstr?d?jumi, ?vel?t? produkcija, L?m?t? produkcija, Met?la konstrukcijas, Met?la izstr?d?jumi, ?ogu di, d?rza m?beles, nojumes, Galdniec?bas materi?li

Visit: www.tcks.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE