S?kums, rigasudens.lvR?gas pa?vald?bas kapit?lsabiedr?ba SIA ?R?gas ?dens? nodro?ina r?dziniekus ar dzeramo ?deni, k? ar? sav?c, novada un att?ra notek?de?us.

R?gas ?dens, dzeramais ?dens, notek?de?i, ?densapg?de, kanaliz?cija, pakalpojumi, moderns, videi draudz?gs, tehnolo?ijas, kvalit?tes kontrole

Visit: www.rigasudens.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE