R E D | Jaunie?u organiz?cija | REDNGOBiedr?ba RED ir nevalstiska organiz?cija, dibin?ta 2008.gada j?nij? un radusies ar m?r?i pulcin?t jaunie?us no Latvijas lauku re?ioniem. RED organiz? Eiropas br?vpr?t?go darbu, jaunie?u apmai?as dad?s valst?s, starptautiskus lielprojektus, k? ar? populariz? Latvijas v?rdu pasaul?. Raksti mums: red@redngo.lv

nos?t?t?jorganiz?cija, EBD, jaunie?u apmai?as, redngo, redvork?op, starptautiski projekti, jaunatne darb?b?, semin?rs, apmai?a, eiropas br?vpr?t?gais darbs, eiropa pilso?iem, nevalstisk?s organiz?cijas, br?vpr?t?gais darbs, braukt uz ?rzem?m, neform?l? iz

Visit: www.redngo.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE