Ventspils Piedz?vojumu parksPiedz?vojumu parks ir akt?v?s atp?tas un sporta komplekss, kur pieejamas pla?as izklaides un sporto?anas iesp?jas individu?lajiem apmekl?t?jiem, grup?m un ?imen?m visa gada garum?.

piedzivojumu parks, izklaide, piedzivojumi, atrkacijas, ka?a taka

Visit: www.piedzivojumuparks.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE