Kites BU: Lietota un jauna invent?ra tirdzniec?baPied?v?jam ieg?d?ties lietotu kiteboarding invent?ru, kas ir p?rbaud?ts un ir brauk?anas k?rt?b?. Savuk?rt, ja invent?ram b?s k?di nov?rsti vai nenov?rsti defekti, m?s uz tiem nor?d?sim.

kites, boards, kiteboarding, kitesurfing, kite, kaitbords, kaitborda invent?rs

Visit: www.kitesbu.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE