HOMO NOVUS | Starptautiskais Jaun? te?tra festiv?ls13. Starptautiskais Jaun? te?tra festiv?ls ?Homo Novus? notiks R?g? 2017. gada 1. - 9. septembr? un pied?v?s viesizr?des un ?rvalstu un latvie?u m?kslinieku jaundarbu pirmizr?des, aicinot skat?t?jus doties l?dzi m?ksliniekiem dadu ma?u pasaules un pils?tas dz?ves izp?t?, paraugoties uz to ar b?rna vai sve?inieka ac?m.

festiv?ls, Homo Novus, festiv?ls Homo Novus, te?tra festiv?ls, jaun? te?tra festiv?ls, starptautisks festi?ls, te?tris, deja, cirks, jaunais te?tris, jaunais cirks, laikmet?g? skatuves m?ksla, laikmet?gais te?tris, viesizr?des, Latvijas Jaun? te?tra insti

Visit: www.homonovus.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE