Next generation application outsourcing | Exigen ServicesExigen Services ir vien?g? programmizstr?des ?rpakalpojumu komp?nija, kas koncentr?jas uz klienta biznesa m?r?iem, pal?dz klientam saprast vi?a invest?ciju riskus un izstr?d? pl?nu, kur? projekta risks tiek dal?ts.

outsourcing,scrum,agile,software development

Visit: www.exigenservices.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE