D?rz zem saulesDekorat?vo koku un st?du audz?tava ?D?rzs Zem Saules? ir ?imenes uzmums, kas pied?v? pla?u st?u un koku sortimentu piem?rotu m?su klimatiskajiem apst?k?iem. M?su moto ir pal?dz?t katram klientam izveidot vi?a sap?u d?rzu no pirm? koka, l?dz p?d?jam !Ar iesp?j?m individu?li apkalpot un pal?dz?t ar padomu katram m?su klientam!

?rzs, d?rzs zem saules, aminogava, rozes, ceri?i, rododendri, v?te?augi, b?rzi, bonsai, dz?v?ogi, t?jas, hortenzijas, kadi?i, vilk?beles, priedes, st?du audz?tava, dekorat?vie koki, kr?mi, b?rbeles, egles, idejas d?rzam

Visit: www.darzszemsaules.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE