S?kums - SIA "Akmens Baltija" - akmens apstr?deSIA ?Akmens Baltija? darbojas kop? 2006. gada un vair?k nek? 10 gadu laik? ir veikusi darbus b?vniec?bas objektos ne tikai Latvij?, bet arrzem?s (V?cij?, Igaunij?, Zviedrij? un Krievij?). M?su darbinieki ir vienm?r priec?gi atbild?t uz visiem j?su jaut?jumiem un iepaz?stin?t ar m?su pied?v?t?s produkcijas kl?stu. SIA ?Akmens Baltija? pied?v? sekojo?as dab?g? akmens irnes ar dadiem virsmu apdares veidiem:

akmens apstr?de, dizains, interjers, eksterjers, akmens kop?ana, marmors, gran?ts, oniks, dolom?ts, apmales, virsmu apdares, ant?k? apdare, palodzes, pak?pieni, interjers, galda virsmas, vannasistabas, kam?ns, fas?des, akmens fas?de.

Visit: www.akmensbaltija.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:45 Uhr | BACK TO HOMEPAGE