- S?kumsM?su pied?v?tie pakalpojumi* Zemes robe?u kadastr?l? uzm?rana, pl?nu izgatavo?ana* Me?a un lauksaimniec?bas zemju transform?cijas pl?nu izgatavo?ana* Topogr?fisk? uzm?rana, izpildsh?mas

m?rnieks, m?rniec?ba, topogr?fija, transform?cija

Visit: www.aizkrauklesmernieks.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE