M?kslas muzejs R?GAS BIR?AM?kslas muzejs R?GAS BIR?A ir kult?ras apmai?as vieta, kur svar?g?ka par m?kslinieka nacion?lo pieder?bu ir izcil?ba. Tas noz?m?, ka muzeja durvis nav sl?gtas ar? latvie?u m?kslai. Muzejs tiecas b?t saskarsmes punkts starp Austrumiem un Rietumiem, k? ar? ekspoz?cij?s un izst?d?s pied?v? klasisko un laikmet?go m?kslas izpausmju dialogu.

M?kslas muzejs R?GAS BIR?A,R?gas Bir?a,m?kslas muzejs

Visit: www.rigasbirza.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE