Piedz?vojumu organiz?cija "L?zumpunkts" - Izaugsme caur piedz?vojumu!Lab?k?s komandas saliedanas un veido?anas programmas, k? ar? piedz?vojumu ce?ojumi. Uzzini vair?k m?jaslap? vai raksti info@luzumpunkts.lv

team building, komandas veido?ana, komandas saliedana, ce?ojumi, atp?tas braucieni, piedz?vojums, laivu noma, r?gas laivas, pils?tas med?bas, foto orientan?s, augst?s virves, virvju parks, R?gas kan?ls, person?bas att?st?ba

Visit: www.luzumpunkts.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:46 Uhr | BACK TO HOMEPAGE