R?gas Lutera draudzeR?gas Lutera draudze ir liel?k? luteru draudze Latvij?. To vada tr?s m?c?t?ji - Indulis Pai?s, Kaspars Simanovi?s un Linards Rozent?ls. Draudz? regul?ri notiek lekcijas par person?bas gar?g?s att?st?bas jaut?jumiem un eneagrammu. Draudz? daudz laika velta medit?cijai un kontempl?cijas pas?kumiem, bazn?c? notiek kontemplat?vie dievkalpojumi.

draudze, bazn?ca, kontempl?cija, medit?cija, krist?bas, laul?bas, laul?bas bazn?c?, krist?bas bazn?c?, iesv?t?bas, iesv?te, gar?g? prakse, gar?g? praktizana, kalpo?ana, r?ga, luteri, br?vpr?t?gais darbs

Visit: www.luteradraudze.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:46 Uhr | BACK TO HOMEPAGE