Whirlpool Latvija - Laipni l?gti pie j?su sadz?ves tehnikas pieg?d?t?jaNo ve?as mazg?jam?m man?m l?dzve?as v?t?jiem, no kr?sn?m l?dz ledusskapjiem, no tvaika nos?c?jiem l?dz kafijas autom?tiem - Whirlpool pied?v? sadz?ves tehniku, lai j?s var?ju sajust atir?bu!

Whirlpool ve?as mazg?jam?s manas; Ieb?v?jam? dubult? cepe?kr?sns; Side-by-side ledusskapis; Ner?s?jo t?rauda kafijas autom?ts; Ner?s?jo t?rauda dubult? cepe?kr?sns;Kondens?jo tipa ve?as v?t?ji; Kombin?tie ledusskapji-sald?tavas; Whirlpool ve?as mazg?jam?s

Visit: www.whirlpool.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE