Zi?as - Tours.lv - Latvijas t?risma vort?ls, port?ls27. j?lij?Lucavsal? 30 000 skat?t?ju priekuzst?siesviena no komerci?li veiksm?g?kaj?m rokgrup?m m?zikas v?sturRed Hot Chili Peppers?.diena iez?m?s v?l nebiju?u notikumu Latvijas koncertv?stur? ar nepieredz?ta m?roga priek?nesumu Daugavas krast?.Ameriku rokgrupa?Red Hot Chili Peppers? ierad?sies Latvij? savas pasaules koncerturnejas ietvaros, kas seko augsti nov?rt?tThe Getaway? albuma izn?k?anai. Pirms ?Red Hot Chili Peppers? uz skatuves k?ps elektronisk?s m?zikas fankpopa apvien?ba no ASV - ?Knower?. Duetu, kur? n?k no Losand?elosas, veido bundzinieks un m?zikas producents Luiss Kouls (Louis Cole) un D?enev?va Artad? (Genevieve Artadi). ?obr?d grupa devusies koncertt?r?, lai prezent?tu savu ceturto albumu ?Life?, kur? apvienotas dabstepa un d?eza ska?as arlielisku vok?lu.Apvien?ba piedal?jusies dados d?eza festiv?los vis? pasaul? - Monre?l?, Stokholm? un Toronto, k? arQuincy Jones Presents? un ?Snarky Puppy Familly Dinner? projektos. ?Knower? lieliski j?tas uz skatuves dz?vo ?ovu laik?, kur vislab?k klaus?t?jiem sp?j nodot savu ener?iju.Bi?etes uz ?Red Hot Chili Peppers? vien?go koncertu Baltijas valst?s v?l pieejamas www.bilesuserviss.lv. P?rdoti ir jau 75% bi?e?u. Tuvojoties pas?kumam cena pieaugs.Skatuves priek b?s ?pa?a fanu zona, bi?etes cena fanu zon? - 99 ?. Savuk?rt VIP bi?etes (cena 199?) nodro?in?s automanas st?vvietu, atseviu ieeju pas?kuma norises viet?, s?dvietu trib?n? zem jumta, atseviu b?ru un WC, k? ar? ieeju fanu zon?.

27. j?lij?Lucavsal? 30 000 skat?t?ju priekuzst?siesviena no komerci?li veiksm?g?kaj?m rokgrup?m m?zikas v?sturRed Hot Chili Peppers?.diena iez?m?s v?l nebiju?u notikumu Latvijas koncertv?stur? ar nepieredz?ta m?roga priek?nesumu Daugavas krast?.Ameriku ro

Visit: www.tours.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE