S?kums | Saldus DruvaUzmuma saimniecisk? darb?bas galven? nozare piena lopkop?ba 75% no kop?jiem iemumiem un augkop?bas nozare, kas pamat? sagatavo lopbar?bu un sast?da 25% no kop?jiem iemumiem. Ra?o?anas apjomi 2015.gad? p?rdotas 4200 tonnas piena , vid?jais izslaukums no govs 7783 kg. Ieg?ta graudu kopra?a - 3350 tonnas. Vid?j? raba graudaugiem -48,0 cnt/ha, rapsim- 3,7 cnt/ha.

Lopbar?ba, Graudu p?rstr?de, Piena lopkop?ba, Graudu tirdzniec?ba, Govju tirdzniec?ba, Rapsis tirdzniec?ba, Lopbar?ba, graudu p?rstr?de, Sarkanbr?n?s (sarkanbr?no)govju, ir?u audzana, ir?u p?rdo?ana, Piena lopkop?ba, Graudu audzana, graudu tirdzniec?ba, g

Visit: www.saldusdruva.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE