: Rigas Pirotehnika :Pirotehnika, Organiz?j?m Latvij? pirmo starptautisko ugu?o?anas festiv?lu "Uguns paparde. M?su pakalpojumus ir izmantojusi R?gas Dome, sagaidot 2000.gadu un 2001.gadu. Esam piedal?ju?ies Nacion?l?s Operas viesizr?d?s Zviedrijas Operm?zikas festiv?l?, kur demonstr?j?m sare?tus pirotehniskos efektus uz ?dens, uz skatuves un ugu?o?anu operm?zikas pavad?b?. ?... ?... ?

pirotehnika,pyrotechnics,fireworks,rigas,r?gas,ugu?o?ana,ugu?osanas,?

Visit: www.rigas-pirotehnika.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE