MFD Vesel?bas grupa ? Esi vesels! | MFD Vesel?bas centra ?P?rdaugava? ?imenes ?rste Je?ena Dani?enko par D vitam?na ietekmi uz sirds un asinsvadu vesel?buMFD Vesel?bas grupu p?rst?v m?sdien?gi vesel?bas apr?pes centri un doktor?ti: Vesel?bas centrs ?P?rdaugava?, ?Iuciems?, ?Dziedniec?ba? un ?Mo?ums-1?, pla?s doktor?tu t?kls, kardiocentri, diagnostikas noda?as, sievie?u vesel?bas centri ?Vita?, zob?rstniec?bas kl?nikas ?ASTRA dent? un ?Nova Dent?. MFD lepojas ar modernu medic?nisko apr?kojumu un vair?k k? 700 darbinieku lielu kolekt?vu.

ginekologs, kardiologs, dienas stacion?rs, medic?nisk? komisija, zob?rsts, magn?tisk? rezonanse, ultrasonogr?fija, asins anal?zes, vesel?bas centrs, der?rsts

Visit: www.mfd.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE