S?kums - M?kslas v?stures instit?tsDarbs M?kslas v?stures instit?t? saist?ts ar Latvijas arhitekt?ras, m?kslas v?stures un teorijas izp?ti no vissen?kajiem laikiem l?dz m?sdien?m dados aspektos.

LMA, MVI, LMA-MVI, Latvijas m?kslas akad?mijas M?kslas v?stures instit?ts, m?ksla, v?sture, arhitekt?ra, instit?ts

Visit: www.lma-mvi.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:46 Uhr | BACK TO HOMEPAGE