Latgales m?kslas un amatniec?bas centrs | L?v?nu stikla muzejsLATGALES M?KSLAS UN AMATNIEC?BAS CENTRS (LMAC) t? ir o?ze tiem cilv?kiem, kuri v?las iepaz?t Latgales amatniec?bas v?sturi un t?s att?st?bu l?dz m?sdien?m, kur apskat?t unik?lo, vis?s varav?ksnes kr?s?s zaigojo?o L?v?nu stiklu, baud?t m?kslas v?rt?bas un g?t pozit?vu ener?iju harmoniski sak?rtot? vid?.

Latgales m?kslas un amatniec?bas centrs,L?v?nu stikla muzejs, Latgale, m?ksla, muzejs, stikls, stikla panas darbn?ca, L?v?ni, Top 10

Visit: www.latgalesamatnieki.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE