J?nis Mucenieks | Zv?rin?ts advok?tsAdvok?ts veic kvalific?tu aizst?v?bu un p?rst?v?bu sare?t?s, k? arpa?i sare?t?s krimin?lliet?s vis? Latvijas teritorij? gan pirmstiesas krimin?lproces?, gan ar? lietas izskatan? visu instan?u ties?s, tai skait?, apel?cijas un kas?cijas instances ties?s.

J?nis Mucenieks, zv?rin?ts advok?ts, juridisk? pal?dz?ba, aizst?v?ba ties?

Visit: www.janismucenieks.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE