S?kums | GustiGUSTI ir jauka, dro?a un m?j?ga priv?t? pirmsskolas iest?de, kas atrodas ?iekurkaln?. "GUSTI" aicina b?rnus div?s vecuma grup?s no 1.6 g - 2.8 g un 3-5 g.

B?rnud?rzi b?rnu pieskatana, B?rnud?rzs, Pirmsskolas izgl?t?bas iest?de, Audzin?t?jas, skolot?jas, pedagogi, rados nodarb?bas, (darbn?cas), Pirmskolas izgl?t?ba, b?rnu sagatavo?ana skolai, sagatavo?ana skolai, pirmsskolas izgl?t?bas programma, Ang?u valod

Visit: www.gustins.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE