Elejas doktor?tsM?su galvenais darb?bas virziens ir prim?r?s vesel?bas apr?pes snieg?ana Latvijas iedz?vot?jiem. ?obr?d pie mums iesp?jams sa?emt ?imenes ?rsta un zob?rsta konsult?cijas, kri veikt dadus laboratoriskos izmekl?jumus. ?rstu konsult?cijas un izmekl?jumus, kurus neb?s iesp?jams veikt pie mums, J?s var?siet sa?emt cit?s ?rstniec?bas iest?d?s (piem., R?gas vai Jelgavas slimn?c?s).

?imenes ?rsts Elej?, Eleja, prim?ra vesel?bas apr?pe, zob?rstniec?ba, laboratorija, doktor?ts, elejas doktor?ts, Elejas polikl?nika, ?imenes ?rsts jelgavas novad?, zob?rsts elej?, zob?rstniec?ba jelgavas novad?

Visit: www.edoktorats.lv


Last Update: MEZ/CET 24.09.2017, 01:34:46 Uhr | BACK TO HOMEPAGE