S?kums - SIA Eddi: Business Technologies [Dro?as n?kotnes risin?jumi]Eddi Business Technologies (SIA Eddi) ir Latvijas IT ?rpakalpojumu un biznesa konsultantu uzmums. Tas s?cis darb?bu 1996.gad? k? datoru komplekt?t?js un tirgot?js un kop? biznesa uzs?k?anas arvien audzis, palielinot ne tikai darbinieku skaitu, bet ar? pieredzi un darb?bas sf?ru. ?odien Eddi darbojas k? stratiskais partneris biznesa p?rvald?bas un inform?cijas tehnolo?iju jom? vair?k?m Latvijas un starptautisk?m komp?nij?m dad?s industrij?s.

?rpakalpojumi, stratija, biznesa konsult?cijas, procesu vad?ba, projektu vad?ba, inform?cijas tehnolo?ijas, droba, it risin?jumi,ugunsdroba, datort?kli, darba laika uzskaite, piek?uves kontroles sist?mas

Visit: www.eddi.lv


Last Update: MEZ/CET 17.09.2017, 01:18:15 Uhr | BACK TO HOMEPAGE